Из терминологията на Трудовата медицина

Из терминологията на Трудовата медицина

Професионален риск – вероятността от увреждане на здравето в резултат на излагане на вредни и (или) опасни производствени фактори, когато служителят изпълнява задълженията си по трудов договор или в други случаи, установени от този кодекс и други федерални закони. Процедурата за оценка на нивото на професионален риск се установява от федералния изпълнителен орган, отговорен за развитието на държавната политика и правното регулиране в областта на труда, като се вземе предвид становището на Руската тристранна комисия за регулиране на социалните и трудовите отношения (Кодекс на труда на Руската федерация).

Системата за управление на БЗР е част от цялостната система за управление. Тя допринася за управлението на рисковете по БЗР, свързани с дейността на предприятието. Тя включва организационната структура, планирането, отговорностите, практиките, процедурите. Също и процесите и ресурсите за разработване, внедряване, прилагане, преглед и поддържане на политиката по трудова медицина на предприятието.

Ние сме  фирма ЛОТ-КОНСУЛТ -Лаборатория и Охрана на Труда.

София 1612, ж.к. Лагера, ул. Троянски проход 16.  Свържете се с нас на телефон: +359 2 917 29 1;

Какви са службите за охрана на труда какви са техните задължения.

Службата по охрана на труда в предприятие е независимо структурно звено, което се отчита директно на ръководителя или главния инженер на предприятието и отговаря за организирането на работа в предприятието за създаване на здравословни и безопасни условия на труд за работниците, за предотвратяване на производствени злополуки и професионални заболявания .

Службата за защита на труда се създава в предприятия, институции и организации с брой работници от 50 или повече лица. В организации с до 50 работници тази служба може да бъде представена от назначен на непълно работно време специалист. С броя на до 20 работници, външни специалисти, които имат подходящо обучение, могат да бъдат привлечени на договорна основа, за да изпълняват функциите на трудова медицина.

Какви са задължениятя на службите за охрана на труда

В предприятие, в което работят 50 или повече души, броят на службите по охрана на труда се определя в съответствие с Препоръката за структурата и номера на службата по охрана на труда. Тя е в допълнение към типичния регламент за службата по охрана на труда. Служителите на службата по охрана на труда трябва да имат специално висше образование в областта на защитата на труда. Както и практически опит в съответната индустрия. Що се отнася до важността на дейностите и възнагражденията, те се приравняват на служители на водещите отдели и служби на предприятие или институция. Службата по охрана на труда е подчинена директно на собственика.