Как се оценяват безопасните условия на труд?

Как се оценяват безопасните условия на труд?

Ако в резултат на специалната оценка бъдат идентифицирани вредни или опасни фактори, тогава организацията, която е извършила проучването на ЗБУТ безопасните условия на труд, изготвя специални карти за оценка за такива работни места (наричани по-долу карти SAOT). Служителят трябва да подпише специалната карта за оценка на работното място в рамките на 30 календарни дни от датата на одобряване на доклада за специалната оценка.

Често задавани въпроси:

  • Какво се оценява и анализира по време на оценяването?
  • Какви параметри ни позволяват да заключим дали външните въздействия на работното място върху служителя са вредни и опасни и до каква степен?

В резултат на специална оценка на условията на труд се разкриват обективни количествени данни за физични, химични и биологични фактори, включително:

  • температура, осветеност, влажност, скорост на движение на въздушните маси (ако работното място се намира на открито);
  • термични, йонизиращи, електромагнитни и други лъчения от различен произход;
  • промишлен шум, ултразвуково и инфразвуково въздействие;
  • обща и локална вибрация;
  • наличието на суспензии, аерозоли, прах във въздуха;
  • наличието на химикали, смеси, вкл. някои вещества от биологична природа (антибиотици, витамини, хормони, ензими, протеинови препарати).

Нарушения и наказания:

Неизвършването на специална оценка на условията на труд съдилищата тълкуват като нарушение на законните интереси и правата на неопределен кръг от хора на безопасните условия на труд. Ако работодателят е нарушил процедурата, компанията и длъжностните лица могат да бъдат подведени под административна отговорност.

Отговорност за нарушаване на изискванията за безопасните условия на труд

Въпросите за защита на труда се отнасят до осигуряването на безопасността на живота. Отговорността за действия, които представляват риск за здравето и живота на работниците, е строга и много разнообразна.

Кодексът за административните нарушения съдържа член, който предвижда отговорност за нарушаване на държавните регулаторни изисквания за защита на труда. Те се съдържат във федералните закони и други регулаторни правни актове на Република България.